Gümrük MEvzuatlar
 • 06.05.2017 T. 30058 S. Resmî Gazete İçeriği
  • 6 Mayıs 2017 Tarihli ve 30058 Sayılı Resmî Gazete İçeriği
 • GENELGE (2017/10)
  • Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman) (ÖNEMLİ)
 • Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği (05.05.2017 T. 30057 R.G.)
  • Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) (05.05.2017 T. 30057 R.G.)
  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna hk.)
 • Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/25) (05.05.2017 T. 30057 R.G.)
  • Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ
 • TASARRUFLU YAZI (28.04.2017/24568565)
  • Yatırım teşvik belgeli beyannameler için alınan eski yıllara ait ve iade edilmemiş banka teminat mektupları hk.
 • TASARRUFLU YAZI (27.04.2017/24579396)
  • Gözetime tabi eşyanın antrepoda devrinde devralan firmanın durumu hk.
 • TASARRUFLU YAZI (02.05.2017)
  • Süs Bitkileri 2017 Mayıs ayı Referans Fiyatları
 • TASARRUFLU YAZI (PETKİM VERİLERİ) (01.05.2017)
  • Petrokimyasal Ürünler Petkim verileri (1-7 Mayıs 2017)(Reuters Verileri)
 • 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (03.05.2017 T. 30055 R.G.)
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 • 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (2017/10106) (29.04.2017 T. 30052 R.G.)
  • Beyaz eşyada ÖTV ve mobilyada KDV vergi indirimi 30.09.2017 tarihine uzatılmıştır.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.04.2017 T. 30052 R.G.)
  • 1512.11.91.00.00 GTİP inde sınıflandırılan ayçiçeği tohumu yağı ithalatında uygulanan gözetim kıymet değeri arttırılmıştır.(başlamış işlem hükmü vardır)
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) (26.04.2017 T. 30049 R.G.)
  • Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamındaki ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere,açılmış olan tarife kontejanın dağıtım usul ve esasları hk.
 • Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (24.04.2017 T. 30047 R.G.)
  • Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların belge verilerek korunması ile bu haklarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esaslar hk.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) (22.04.2017 T. 30046 R.G.)
  • 9603.21.00.00.00 GTİP nunda “diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek,korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına karar verilmiştir.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) (22.04.2017 T. 30046 R.G.)
  • 7009.91 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “çerçevesiz cam aynalar”ın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle (soruşturma) açılmasına karar verilmiştir
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) (22.04.2017 T. 30046 R.G.)
  • 3920.20.21.00.19 GTİP nunda yer alan çift yönlü gerdirilmiş polipropilenin İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5) (22.04.2017 T. 30046 R.G.)
  • 5503.20.00.00.00 GTİP nunda yer alan polyester elyafın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
 • TASARRUFLU YAZI (20.04.2017/24313321)
  • Antrepolar için antrepo giriş antrepo çıkış ve elleçleme işlemlerinin YGMS ve BİLGE sorgulamaları hk.
 • TASARRUFLU YAZI (11.04.2017/24107394)
  • Dahilde işleme rejimi kapsamında olan ve antrepodaki eşyanın transit beyannamesi veya TIR karnesi kapsamında yurt dışı edilmesin yapılacak işlemler hk.
 • TASARRUFLU YAZI (19.04.2017/24346293)
  • Konteyner ve Liman Takip Sistemi Pregate Bilgileri Sorgulama hk.
 • TASARRUFLU YAZI (18.04.2017/24299691)
  • Antrepoda eşya devrinde yurt dışında ikamet eden yabancı ortaklar için adli sicil kayıtlarının aranmayarak suçları işlemediklerine dair yazılı beyanlarına itibar edilmesi hk.
 • TASARRUFLU YAZI (13.04.2017/24116917)
  • Staj döneminde birden fazla işyerinde çalışılması durumunda staj şartının yerine getirilmediği
 • GENELGE (2017/1) (TARIM)
  • 2017 yılı av sezonunda mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak gemilerin başvurusuna, kota tahsisine,avcılığına, taşımacılığına, besiciliğine, ihracat ve ithalatına ilişkin iş ve işlemler
 • TASARRUFLU YAZI (03.03.2017/23118471)
  • Royalti ödemelerine ilişkin KDVnin gümrük kıymetine dahil edilerek ilgili gümrük idaresine ödenmesi halinde gümrükte tahsil edilen KDV için ayrıca 2 nolu KDV beyannnamesi ile ikinci bir ödemede bulunulmasına gerek bulunmadığı hk.
 • Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2016/168, K: 2017/82 Sayılı Kararı (18.04.2017 T. 30042 R.G.)
  • Gümrük müşavirliği ve gümrük müş. yard. sınavlarına en fazla üçer kez girilebilir şeklindeki ibarenin itirazının REDDİ
 • TASARRUFLU YAZI (14.04.2017/24209774)
  • Kahve referans fiyatları
 • TASARRUFLU YAZI (11.04.2017/24137526)
  • Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından verilen teminatların başka bir teminatla değiştirilmesi gerektiği hk.
 • TASARRUFLU YAZI (12.04.2017/24185007)
  • Traş Jeli ticari isimli eşya için ÖTV oranının %20 olarak değerlendirilmesi gerektiği hk.
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1) (13.04.2017 T. 30037 R.G.)
  • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • TIRCUS Programı Kılavuzları
  • TIRCUS Programı Türkçe ve İngilizce Kılavuzları
 • TASARRUFLU YAZI (10.04.2017/24084234)
  • Antrepoda Eşya Devrinde eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi için belirlenen beş iş gününün başlangıç tarihi olarak satış faturasının düzenlenme tarihinin esas alınması gerektiği hk.
 • Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik (12.04.2017 T. 30036 R.G.)
  • Kanunun 235 inci maddesi uyarınca el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçlarının iadesi ile ilgili olarak Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyen kişilerin,31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını veren gümrük idaresine EK-1de yer alan dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) (11.04.2017 T. 30035 R.G.)
  • 4011.10.00.90.12 ve 4011.20.10.00.19 GTİP nunda bulunan dış lastiklere uygulanan GÖZETİM fiyatlarının revize edilmesi hk.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) (11.04.2017 T. 30035 R.G.)
  • 8482.10 Pozisyonundaki eşyalar (RULMANLAR) için uygulanan GÖZETİM fiyatlarının revize edilmesi hk.(yürürlük 30 gün sonra)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/10) (11.04.2017 T. 30035 R.G.)
  • Laos menşeli/çıkışlı Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni İç ve Dış Lastikler için soruşturma açılması hk.
 • TIR Karnesi Kapsamı Taşımalarda Ön Beyan Verilmesi Zorunluluğu 25 Nisan 2017 tarihinde Başlıyor (DUYURU)
  • TIR Karnesi Kapsamı Taşımalarda Ön Beyan Verilmesi Zorunluluğu 25 Nisan 2017 tarihinde Başlıyor
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı (07.04.2017 T. 30031 R.G.)
  • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun Kararı
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik (07.04.2017 T. 30031 R.G.)
  • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) (05.04.2017 T. 30029 R.G.)
  • Çerezlik ayçiçeği ithalatına Gözetim uygulanması hk.(uygulama 30 gün sonra)
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/5) (04.04.2017 T. 30028 R.G.)
  • Kabak tohumu ve diğer çekirdeklerin ithalatına 3.000 USD/Ton Gözetim uygulanması hk.

 

 

Copyright © 1986 - 2017 | Birmak Gümrük Müşavirliği